Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Møte med kommunen

MØTE  MED NORE OG UVDAL KOMMUNE OG  NLB

RØDBERG 5.11.2008

Som oppfølging av møtet med LVK (Landssamanslutninga av vassdragskommunar) i Oslo i august 2008 har ordføreren i Nore og Uvdal, Kirsten Gjestemoen Hovda, innkalt til et samrådingsmøte på Rødberg den 5.11.08, der representanter for Tunhovdfjordens venner skal møte Jan Gaute Bjerke og Nils Runar Sporan fra NLB.

Hensikten med møtet er å bringe til veie løpende opplysninger om fyllingsgraden i fjorden og manøvreringspraksis i lys av gjeldende bestemmelser.

Fra Tunhovdfjorens venner vil styremedlemmene Ole Jørgen Hallingstad (som også var med på møtet i august) og Arnt Jacobsen delta; både Hallingstad og Jacobsen er medlemmer av Nore oig Uvdal kommunestyre. Møtet blir ledet av ordfører Hovda og holdes på hennes kontor.

Referat skal kunngjøres her på Tunhovdfjordens venners hjemmeside.

REFERAT FRA MØTE MED NORE OG UVDAL KOMMUNE OG NLB PÅ RØDBERG 5.11.2008

Som nevnt ovenfor hadde ordfører Kirsten Gjestemoen Hovda innkalt til et samrådingsmøte på sitt kontor — en direkte oppfølging av det møte som ble holdt i Oslo i august.  For Tunhovdfjordens venner møtte denne gang Arnt Jacobsen, Ole Jørgen Hallingstad og Finn-Erik Vinje.

Jan Gaute Bjerke og Nils Runar Sporan fra NLB redegjorde grundig og med instruktive grafiske framstillinger for målinger av vannstanden i fjorden og for vannføringen i Lågen. De gav dessuten informasjon om manøvreringsreglementet og praktiseringen av det.  For øvrig gjorde de oppmerksom på at målingene blir fortløpende offentliggjort på NBLs hjemmeside.

Bjerke og Sporan framholdt at det i denne saken er mange motstridende interesser, og at NBL ikke kan gjøre mer enn å følge de anvisninger som gis på sentralt politisk hold. Også ordfører Hovda pekte på det motsetningsfylte bilde av som tegner seg når man drøfter kjøremønsteret i kraftproduksjonen.

Tunhovdfjordens venner fremmer på sin side natur- og landskapsverninteresser, og framholder at verdien av naturopplevelser er like reell og  berettiget som materielle hensyn.  Grasrotopprøret i 2006, som kulminerte i folkemøtet i juni det året, var en manifestasjon av viljen til å forsvare en slik rett til vern av landskapet.

I 2004 kom det en NOU-utredning om “Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold”, og det blir presisert at formålet med landskapsvern er “å bevare egenarttet eller vakkert natur- eller kulturlandskap”. Å hindre at Tunhovdfjorden fra tid til annen forvandles til en steinørken, er landskapsvern.

Sentralt i diskusjonen på møtet stod spørsmålet om revisjon av det  manøvreringsreglement som ble vedtatt i 2001. En revisjon kan komme på tale i  2011, og fra Tunhovdfjordens venner ble det ytret ønske om at Nore og Uvdal kommune engasjerte seg i et forberedende arbeid. Et utredningsarbeid vil overstige de økonomiske muligheter Tunhovdfjordens venner har. Ordfører Hovda tar nå kontakt med NVEs konsesjonsavdeling (Rune Flatby) for å drøfte framgangsveier for en mulig revisjon.

Tunhovdfjordens venner framholder at konsesjonsvilkårene åpner for slik revisjon når det gjeldende reglement viser seg å ha uheldige konsekvenser. For øvrig ble det minnet om at  miljø- og landskapsvern har fått en mye sterkere stilling i den alminnelige politiske debatt siden konsesjonen ble gitt i 2001, og at det er lettere å vinne gehør for naturvernhensyn i dag enn da.

Mer konkret ble det fra Tunhovdfjordens venner minnet om at NBL er pålagt å sette opp tydelige vannstandsmerker ved fjorden. Det vannstandsmerke som nå står der (ved dammen), er vanskelig å finne. Tunhovdfjordens venner ber nå om at det blir satt opp flere og tydeligere vannstandsmerker ved fjorden, og NBL ber oss foreslå steder (på begge sider av fjorden) der slike merker  passende kan plasseres. Styret i Tunhovdfjordens venner oppfordrer medlemmene til å komme med forslag om hvor merkene kan stå.

Det framkom også ønsker om at NBL legger varselsbøyer på grunner  i fjorden; mange som ferdes med motorbåt der, kjenner ikke grunnforholdene og utsetter seg for fare..

FEV
2008-11-06