Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Referat fra medlemsmøte 28.06.08

Referat fra medlemsmøte i Fjellvang lørdag 28. juni kl 1800

Hovedtema for møtet var hvilke muligheter vi har for å påvirke sentrale og lokale myndigheter når konsesjon skal gis og manøvreringsreglement fastsettes. Hvordan skal man oppnå en forsvarlig balanse mellom hensynet til kraftproduksjon og til naturforvaltning? På en slik bakgrunn var den sentrale delen av programmet et foredrag av stortingsrepresentant Terje Lien Aasland med følgende tittel: ”Skal natur og miljø ofres på kraftkapitalens alter.”?

Første punkt på programmet var orientering om virksomheten ved formannen, Finn Erik Vinje. Han la vekt på at Tunhovdfjordens venner er en naturvernforening, som spesielt har som oppgave å påse at vannstanden holdes på en forsvarlig nivå i sommer/høst halvåret. Et viktig moment i denne sammenheng er å finne balanse mellom vannstanden i Tunhovdfjorden og utslipp for å opprettholde laksestammen/laksefiske i Numedalslågen. Dette bør være et tema til aktiv drøfting for lokalpolitikere i Nore og Uvdal slik at ikke bare interessene til laksefisket blir synlige i storsamfunnet. Formannen skal ha et møte om dette tema med LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar) i augusat, og der skal også ordfører Kirsten Hovda delta.

Formannen opplyste om at medlemsavgift nå var 100 kr pr medlem. Det var fra kommunepolitikeres side blitt påpekt at kontingenten var for lav (50 kr). Den er nå lagt på et mer passende nivå.

Virksomheten har etablert tiltalende nettsider med nyttig informasjon for medlemmene og andre. Det har kommet inn både tekst og bilder fra flere av medlemmene. Ellers har foreningen hatt oppe saker som skiløyper på vestsidefjellet, lavere fartsgrense på vestsideveien og muligheter for å legge ut vannføringen ved Labro på våre nettsider.

Andre punkt på programmet var hovedforedrag ved stortingsrepresentant Terje Lien Aasland, som har vært representant på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 2005. Han innledet ved å gi en oversikt over ulike sider ved kraftproduksjonen i Norge og Norden. Et viktig punkt var at siden 1991 har kraftproduksjonen vært sterkt styrt av markedet. Dette har medført ”hardere og mer brutal” belastning på vannmagasinene. Samtidig påpekte han at Statsnett nå mener vi ikke har en kraftkrise i vårt land.

Tunhovdfjorden ble sett på som en del av en samlet energiforsyning hvor flere hensyn skal ivaretas. Blant annet er vannføring i Numedalslågen og flomsikring slike hensyn. Samtidig skal konsesjonen fornyes i 2009. Da kan det være mulig å trekke inn forhold som i bedre grad ivaretar vannstanden i Tunhovdfjorden gjennom sommer og høst.

Aasland påpekte noen viktige motsetninger. Det er gjerne motstand mot både utbygging av vannkraft, vindkraft, gasskraft og linjeframføring. Likevel er det slik at alle vil ha tilgang på elektrisitet. Vi vil forbruke elektrisitet men ikke tilrettelegge for mulig produksjon. Han trodde tida for de store vannkraftutbygginger var over, og at en etter hvert ville kommer over på annen produksjon. I dag er 99% av vår produksjon av elektrisitet fra vannkraft.

Det ble vist til at energiloven skal evalueres i nær framtid. Her skal en blant annet ta stilling til hvordan markedet fungerer. Konsesjonsvilkår fra 70-80 tallet er basert på oppdekningsplikt og ikke markedet. Dette medfører at en i dag kjører hardere i tider hvor en tidligere sparte på vannet. Dette blir et viktig tema i evalueringen.

Foredraget ble avsluttet med at en i framtida må hensynet til natur og estetikk tillegges stor betydning. Revisjon av konsesjonsvilkår og nye utbygginger må derfor ha dette perspektivet inkludert. Praktrisk sett bør dette medføre en minstevannstand i deler av året.

Foredraget var meget interessant og ga perspektiver til både lokalsamfunnet ved Tunhovdfjorden og storsamfunnet. Spørsmål fra salen dreide seg om flere sider ved at en minstevannstand i Tunhovdfjorden ble viktig å ivareta. En slik løsning vil ivareta miljøet i tørrår da problemene er spesielt stort. En må komme fram til en balanse mellom utslipp av vann og minstevannstand. Sagt på en annen måte må salg av vannkraft til en viss grad la seg styre av Tunhovdfjordens behov for rimelig vannstand gjennom sommer og høst. Slik sett vil natur og estetikk kunne tillegges større betydning for trivsel i vårt område. Det ble også fremmet ønske om at vannstanden ved Labro legges ut på nettstedet til Tunhovdfjorden venner.

Etter hovedforedraget holdt Lidvard Hytta et artig kåseri med tittelen: ”Glimt fra Tunhovdfjordens historie.” Her ble det fortellinger om både ”Tunhovdskrubben”, utbygging av demningen samt om frakt av både folk, post og tømmer. Historiene var hentet fra Hyttas bok ”Tunhovd før og nå”. Boka finnes blant annet i butikkene i Øygardsgrend/Tunhovd og i bokhandelen på Rødberg.

Møtet ble avsluttet med at kasserer hadde en gjennomgang av regnskapet for 2007. Foreningen har 140 medlemmer som har betalt kontingent for 2008. Det var 30 deltakere på møtet.

Lier 30. juni 2008

Halvor Bjørnsrud
sekretær