Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Referat styremøte 21.03.08

STYREMØTE 21. MARS 2008 KL. 1800 PÅ  FJELLVANG

Dagsorden:

Virksomheten hittil og arbeidsoppgaver framover. Forberedelse til et eventuelt møte med LVK.

Kontingent.

Eventuelt.

Finn-Erik Vinje

Tunhovdfjordens venner

–        Referat fra styremøte

Dato og klokkeslett:

21. mars 2008 kl 1800 – 2015

Sted:

Fjellvang i Øygardsgrend

Til stede:

Finn-Erik Vinje, Arnt Jacobsen, Ole Jørgen Hallingstad, John Stordalen og Halvor Bjørnsrud

Informasjon

Formannen informerte om hjemmesiden til Tunhovdfjordens venner. Nettadressen blir gjort kjent på ulike måter. Slik hjemmesiden framstår nå er den oversiktlig og fint utformet. Styrets medlemmer bør på sikt kunne redigere inn nytt stoff på hjemmesiden.

Tunhovdfjordens venner er av forrige ordfører blitt lovet et møte med kommunen og  LVK. Formannen tar kontakt med nåværende ordfører i kommunen for i første runde å ha et møte med representanter fra kommunen.

Frist for søknad om kulturmidler fra Nore og Uvdal kommune er satt til 15. april. Formannen skriver og sender søknad.

Kan vi få solgt reklame til 300 kr pr stk? Slik reklame kan ligge ute på vår hjemmeside med tekst fra det lokale næringsliv (eks Langedrag, butikkene i Øygardgrend og Tunhovd).

Sak 1 Årskontingent

Vedtak: Årskontingent heves til 100 kr pr medlem. Medlemstallet er nå i underkant av 200 personer. Kasserer skriver ut medlemslister og sender ut krav om innbetaling av årskontingent.

Sak 2 Aktiviteten framover

Viktig at styret holder seg oppdatert om konsesjonsbestemmelsene og lakseinteressene.

Styret ønsker en måler på vår hjemmeside som viser vannstand i Tunhovdfjorden og vannføring i Numedalslågen ved Labro. John Stordalen tar kontakt med Jan Gaute Bjerke for å spørre om dette er mulig.

Det er kommet en forespørsel fra et av medlemmene om råkjøring på Vestsideveien. John Stordalen tar kontakt med veiens styre for å spørre om det er mulig å få oppe et skilt med fartsgrense på 40 km.

Det bør være mulig med et mer omfattende løypenett for ski i området. John Stordalen tar kontakt med Finn Lund eller Hans Jørgen Jahren for å undersøke hvilke muligheter som finnes for forbedringer.

Det blir medlemsmøte på grendehuset i Øygardsgrend lørdag 28. juni kl 1800. Lidvard Hytta inviteres til å holde et aktuelt foredrag med selvvalgt tema. Sekretæren gjør avtale. Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland og ordfører Kirsten G. Hovda inviteres. Formannen gjør avtale.

Det bør være mulig med et mer omfattende løypenett for ski i området. John Stordalen tar kontakt med Finn Lund eller Hans Jørgen Jahren for å undersøke hvilke muligheter som finnes for forbedringer.

Det blir medlemsmøte på grendehuset i Øygardsgrend lørdag 28. juni kl 1800. Lidvard Hytta inviteres til å holde et aktuelt foredrag med selvvalgt tema. Sekretæren gjør avtale. Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland og ordfører Kirsten G. Hovda inviteres. Formannen gjør avtale.

Sak 3 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Grindene i Lier 24. mars 2008

Halvor Bjørnsrud

VEDLEGG TIL SØKNAD OM KULTURMIDLER
FRA NORE OG UVDAL KOMMUNE 2008
Tunhovdfjordens venner er en ideell forening som ble dannet i 2007. Dens formål er å trygge ressursgrunnlaget for naturopplevelse og fritidssysler i nærmiljøet på og rundt Tunhovdfjorden. Foreningen ble organisert i fastere former med utgangspunkt i et folkemøte i Øygardsgrend sommeren 2006, der nesten 200 mennesker var til stede.

Foreningens fremste mål er å sikre en rimelig vannstand i fjorden og hindre en brutal nedtapping som etterlater seg golde strender og vanskeliggjør fiske og båtliv, og som hindrer en rimelig utnyttelse av området til hytteliv og turistformål. Foreningens formål og virke er beskrevet på dens nettsider, adresse www.finnerikvinje.no/tunhovdfjorden . Der er også samlet en rekke fakta om livet på og i fjorden, og dessuten et knippe av håndfaste og forpliktende velvilje-erklæringer fra lokalpolitikere og andre.

Sommeren 2006 arrangerte vi et meget godt besøkt folkemøte som manifesterte viljen til å forsvare Tunhovdfjorden som den naturperle den er i kommunen. Den gang deltok framstående kommunepolitikere, fylkespolitikere og stortingspolitikere med stort engasjement – og det var et samstemt ønske om vakthold omkring fjorden og de verdier knyttet til den. I juni 2008 tar vi opp tråden, innkaller til nytt folkemøte og inviterer Terje Lien Aasland fra Stortingets energikomite til å redegjøre for arbeidet med den nye energiloven. Også denne gang blir kommunepolitikerne i Nore og Uvdal invitert.

Tunhovdfjordens venner virker over et vidt felt, og vi viser til vår nettside. Her kan det nevnes at vi allerede har igangsatt arbeid med å rydde og merke turstier i området. Det er også planer under utvikling for å få til en ordning med opparbeidelse og vedlikehold av turskiløyper. Men framfor alt holder vi øye med vannstanden i fjorden, og vi arbeider for tiden med å få i stand en kontinuerlig Internett-registrering av vannstand og vannføring.
Høsten 2006 søkte vi Nore og Uvdal kommune om driftsmidler. Vi bad om 20 000 kroner og fikk 10 000 kroner. Det ble bl.a. henvist til at kontingenten var satt for lavt, og at hvert medlem må finne seg i å yte mer enn de 50 kronene som var fastsatt som kontingent.

Den innvendingen har styret tatt konsekvensen av, og kontingenten er nå på 100 kroner. De kommunale midler som foreningen fikk, har vi fortrinnsvis brukt til å etablere en nettside, noe som i våre dager er en forutsetning for tilfredsstillende informasjonsarbeid innad og utad. Foreningen drives naturligvis på frivillig basis, men vi har driftsutgifter (porto, telefoner, noe reisevirksomhet og andre møteutgifter), og vi søker derfor om økonomisk støtte fra Nore og Uvdal kommune, slik at det aktivitetsnivå vi ønsker å ligge på, kan opprettholdes. Vi tillater oss å søke om 10 000 kroner i støtte fra kommunens kulturmidler. Regnskap for året 2007 er innsendt separat av vår kasserer, Ole Jørgen Hallingstad.

2008-04-07
For Tunhovdfjordens venner
Finn-Erik Vinje
formann