Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Referat fra årsmøtet 07.04.09

Referat fra årsmøtet 7. april 2009

Tirsdag 7. april 2009 kl. 1800 – 2045 på samfunnshuset i Tunhovd.

 

Første punkt på programmet var Beretning. Formannen minnet om at foreningen har eksistert i 2 år og har bakgrunn i at vannstanden i Tunhovdfjorden i 2006 var svært lav. Det er i tiden som har gått tilrettelagt møter for å etablere tillit og kontakt med både lokale og sentrale politiske miljøer. Gjennom arbeidet vil foreningen ta vare på estetiske verdier og være med å skape gode rammer for naturopplevelser. På foreningens nye netteside er det lagt ut en god del faktakunnskap som er med på å vise hensikten med arbeidet.

 

Andre punkt var Regnskap/budsjett. Kasserer viste til at foreningen har 143 medlemmer. Regnskap og budsjett var revidert av Levor Solbakken og Lidvard Hytta og ble enstemmig vedtatt. Etter dette ble Forslag til vedtekter lagt fram av formannen. Disse ble vedtatt med et par endringer. Teksten til vedtekter legges ut på foreningens nettside.

 

Fjerde sak het Eirik Solheim redegjør for kontakten med Landssamanslutninga av vassdragskommuner. Solheim er varaordfører i Nore og Uvdal kommune. Han la vekt på at manøvreringsreglementet for vannstand var vanskelig å få bedre under revisjonen som nå kommer i de nærmeste årene. Det vakte oppsikt at han dessuten mente politikerne i Nore og Uvdal ikke hadde noen tro på en bedre målsetting for balanse mellom utslipp av vann og minstevannstand. Flere av medlemmene ytret ønske om at politikerne i kommunen måtte være sitt ansvar sterkt bevisst i denne saken.  Lokal politisk passivitet ville være uhørt og lite forenelig med estetikk og naturvern av Tunhovdfjorden og nærmiljøet omkring.  Sagt på en annen måte må politikerne få fram at salg av vannkraft til en viss grad må la seg styre av Tunhovdfjordens behov for rimelig vannstand gjennom sommer og høst. Varaordfører lovte å ta med seg disse ønskene til politikerne og kommunestyret.

 

Valg ble gjennomført etter at det var vedtatt at tre styremedlemmer velges for ett år og tre styremedlemmer velges for to år.  For ett år ble valgt Finn-Erik Vinje (formann), Jon Stordalen (styremedlem) og Arnt Jacobsen (styremedlem). For to år ble valgt Ole Jørgen Hallingstad (kasserer), Halvor Bjørnsrud (sekretær) og Knut Kolstad (nytt styremedlem). Jorunn Andersen går nå ut av styret.

 

Etter kaffepausen viste Ole Jørn Solberg egne bilder fra Tunhovdfjorden og naturen omkring. Dette var en fin opplevelse hvor bilder og musikk var koblet sammen til en innholdsrik framvisning.

 

Siste ordinære post på programmet var foredrag av Kåre Sønsterud hvor tema var Et historisk blikk på Tunhovdfjorden og bygdene omkring.  Foredraget ga interessant historisk kunnskap om både utvikling av kirkene, eiendomsforhold, samt tømmerhogst med bygging og bruk av tømmerrenna i Øygardsgrend. Dessuten ble Dagali Museum og lærer Gunnar Stensens arbeid belyst med gode sammenhenger til Tunhovdfjorden. Eksempelvis ble det vist til at båten til ”Tunhovdskrubben” finnes på dette museet.

 

Under Eventuelt var det to momenter til informasjon. For det første kommer kasserer til å sende ut fakturaer med betaling av kontingent til medlemmene. For det andre åpner Jorunn Andersen ny butikk i Øygardsgrend omkring 1. mai.

 

Det var 31 medlemmer på møtet.

 

Lier 12. april 2009

Halvor Bjørnsrud

Sekretær