Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Referat fra styremøte Tunhovdfjordens venner

Møtereferat fra styremøte 31. mars 2010

Sted: Møterom på Nye Øygardsgrend Dagligvare.

Tilstede: Finn-Erik Vinje, Jon Stordalen, Arnt Jacobsen, Ole Jørgen Hallingstad og Knut Kolstad

Halvor Bjørnsrud hadde meldt forfall.

Sammendrag:

–   Formannen informerte fra åpningen av den nye butikken i Øygardsgrend. Vellykket og hyggelig og mange gode ord til Jorunn og Ronny Andersen som tørr å satse.

–  Det ble informert om nye og bedre løyper på vestsiden av fjorden med skilting hvor blant annet Jon Stordalen har vært en ildsjel. Det var ellers enighet om at det fortsatt er viktig med støtte til løypekjøring både fra Nore & Uvdal kommune, næringsliv og private og det gjelder på begge sider av fjorden.

–  Det ble foreslått at det holdes årsmøte i august og at Nils Runar Sporan invitteres. Finn-Erik Vinje kommer med forslag til dato. Det var stor enighet om å holde årsmøtet i den nye butikken i Øygardsgrend.

–  Det ble tatt opp spørsmål som var kommet vedrørende dårlig fiske i Tunhovdfjorden. Det var blitt antydet fra enkelte hold at grunneiere fisker mer med garn enn fiskebestanden tåler. Et spørsmål er også hvor skadelig, den ekstremt store forskjell i vannstand, er på fiskebestanden.

–  Det ble foreslått å undersøke muligheten for at Tunhovdfjordens venner kan bli medlem i “Samarbeidsrådet for Naturvernsaker”.

–  Det er behov for å ha en person til å drifte hjemmesidene våre. Arnt Jacobsen har kontakt med  Magne I. Kjørstad, som muligens kan være interessert. Finn-Erik Vinje tar kontakt med Kjørstad. Pga at foreningen har penger på konto, er det naturlig å kunne gi en påskjønnelse på feks kr 500,- i måneden for en slik jobb.

– Det må velges en valgkommite for evt utskifting av styremedlemmer som er på valg.  Det var enighet om å spørre Jorunn Andersen og Ronny Andersen om de kan ta jobben.

–  Den store saken på møtet  gjaldt manøvreringsreglementet, forståelsen av det og viktigst en evt. mulighet for å kunne gjennoppta reglementet til revisjon slik at det vil kunne sikre kravet til oppfylling av Tunhovdfjorden høyere prioritet. Sentralt vil data fra Brukseierforeningen over samenlignbare tall/kurver på vannføringen ved Skollenborg, vannstanden i Tunhovdfjorden og antatte snømengder i nedslagsområdet stå . Arnt Jacobsen hadde fått tilgang på slike data fra siste år, og de viste unødvendig høye vannføringstall ved Skollenborg ved meget lav vannstand i fjorden og relativt lite snø i fjellet. Vi må sikre at slik nedtapping unngås og vi må sikre at disse dataene blir offentlige, kontrollert og fulgt opp.

Det ble vedtatt følgende: –  I det tiden begynner å renne ut for oss,  sa Finn-Erik Vinje seg villig til å lage en kort tekst vedrørende gjennopptagelsen av manøvreringsreglementet med tanke på en underskriftskampanje. Lokalt sa også flere av styremedlemmene seg villige til å kjøre rundt for samle underskrifter evt. også lage en stand på Rødberg .

–  For å kunne få en samlet erfaring etter 10 år med det nye manøvreringsreglementet, trenger vi data fra Brukseierforeningen som viser sammenlignbare tall for vannføringen ved Skollenborg, vannstanden i Tunnhovdfjorden og snømengdene i fjellet over de siste 10 årene. Spørsmålet er hvorvidt økonomiske interesser  prioriteres så mye at vannføringen ved Skollenborg langt overskrider minimumsgrensen i manøvreringsreglementet selv om kjent vannstand i fjorden og snømengder i fjellet tilsier en langt lavere kraftproduksjon /vannføring. Knut Kolstad tar kontakt med Nils Runar Sporan i Brukseierforeningen med ønske om å få utlevert slike data for de siste 10 åra.

Natten Gård 10. april 2010

Knut Kolstad

Styremedlem

Leave a Reply