Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Brev til Numedalslaugens Brugseierforening

2010-05-27.

 

 

Numedals-Laugens Brugseierforening

v/ Nils Runar Sporan

RØDBERG

 

 Vannstanden i Tunhovdfjorden

 

Vi takker for ditt svar av 28.04.2010 på vår henvenselse av 12.04.2010.

Før vi går inn på de enkelte momentene, vil vi gjerne uttrykke vår tilfredshet med at det nå er lagt ut på Brugseierforeningens hjemmeside informasjon om magasinfylling i Tunhovdfjorden, prognose for fyllingsgraden, og om vannføringen ved Skollenborg. Vi noterer også at Brugseierforeningen har vært villig til å samarbeide med noen av våre styremedlemmer om en grafisk oversikt over magasinfylling i hvert av årene 2001-2007, med angivelse av gjennomsnittlig fylling i tidsrommet 1971-2000.  Jf. kommentar under pkt 4 og 5.

 Noen av de innvendinger som kommer fram under pkt 2 nedenfor,  faller dermed bort, og vi regner med at Brugeierforeningens hjemmeside nå har etablert en tilfredsstillende informasjonstjenste på nettet.

 Vi går så over til å kommentere de enkelte punktene i ditt brev til oss 28.4. 2010.

 Ad pkt.1

Journalisten i LP har naturligvis adgang til å spørre om hva som helst, og hva han ellers tilføyer for egen regning, kan ikke intervjuobjektet – i dette tilfellet du – styre. Men etter vår vurdering burde du nok ha sørget for at når man skal bedømme vannføringen, er det Kongsberg/Skollenborg som er referansepunktet i manøvreringsreglementet.

 Ad pkt.2

Vi registrerer at digitale og lett tilgjengelige målinger vil være i drift fra høsten 2010. Samtidig ønsker vi gjerne svar på om målepunktet rent faktisk er ved Skollenborg (som manøvreringsreglementet sier) eller om det er et sted i Kongsberg.

 Etter vår oppfatning er det av allmene hensyn ikke tilstrekkelig at: “vannføringen loggføres og er etterprøvbar i henhold til krav myndighetene gjennom NVE setter”.  Det er en enkel  og lett tilgjengelig sanntidsinformasjon som er viktig for publikum.

 Vi viser forøvrig til følgende sitat fra  e-post fra  tidligere leder Jan Gaute Bjerke i NLB av 25.05.2007 og pkt.4: “Vi har etablert en målestasjon ved Kongsberg for måling av pålagt vannføring i Numedalslågen. Vannføring kan også leses av fysisk på selve målestasjonen”. Når vi nå loves lett tilgjengelige målinger fra høsten 2010, så håper vi virkelig at dette skjer! 

 Vi vil gjerne bli informert om hvor målestasjonen rent fysisk befinner seg (kfr. samme e-post fraBjerke, pkt.4), og hvordan den nye lokaliseringen kan sammenholdes med det vedtatte manøvreringsreglementet.

 Ad pkt.3

Det heter i ditt brev at NLB ikke har registrert noen respons på sin invitasjon til Tunhovdfjordens venner om hvilke grunner som bør merkes. Men her er ikke NLB helt oppdatert.

 Etter påtrykk fra oss er det merket holmer ved Teigholmen, Sauholmen og ved Tunhovd brygge. Det er imidlertid behov for ytterligere merking ved f.eks. Bustrøm. Vi vil tillate oss å komme tilbake med forslag om en utvidet merking inntegnet på kart. Man bør også vurdere om det bør være fastmerker i stedet for bøyer, ettersom disse ofte kan være vanskelige å oppdage i dårlig vær.

 Det at innformasjon om vannstanden i Tunhovdfjorden kan skaffes tilveie ved henvendelse til driftssentralen på Dalen er vel og bra. Men etter vår vurdering har en slik telefontjeneste praktiske ulemper (venting i kø), og man burde i vårt digitale informasjonssamfunn ha mer elegante og effektive løsninger.

 For øvrig kan det nevnes at telefonnummeret til Dalen har ligget inne på vår hjemmeside siden 07.06.2009 under linken:måling av vannstand etc. Dette som resultat av en tidligere henvendelse til NLB. Ved gjennomgåelse av NLBs hjemmeside kan vi derimot ikke finne tilsvarende informasjon. Det er vel egentlig slik at det er NLB som har et informasjonsansvar?

 Vi avventer den interne diskusjonen mellom NLB og Statkraft vedr. eventuelle markedsmessige skranker ved digital vannstandsmåling, selv om vi har vanseklig for å se noen slike skranker. Informasjon om vannstanden er jo tilgjengelig også for konkurrenter ved henvendelse til Dalen, som du selv påpeker.

 Når det gjelder manuelt oppsatte målestaver, så må poenget med disse være at det skal være enkelt for publikum lokalt  å lese av vannstanden. Dagens målestaver vanskelig tilgjengelige, og man skal være lokalkjent for å å finne frem til dem. Videre er skriften svært liten og vanskelig lesbar.

 For å bedre informasjonen vil vi igjen uttrykke vårt ønske om om digitale målinger med lystavler ved butikker i Øygardsgrend/Tunhovd. Alternativt bør det kunne settes opp skilting med kart over hvor målestavene befinner seg. Vi vil foreslå at det plasseres vannstandsmåler ved rasteplassen der Borgeåi (tunnellen) kommer inn i fjorden. (jf. etterfølgende bilder).

 Vi vil nok  en gang påpeke at selv om dataene er offentlige og kontrollerbare gjennom bl.a. årsmeldingen til NLB, så er det tilgjengelighet og sanntidsinformasjon vi ser som det viktigste instrumentet for oss som brukere av Tunhovdjorden. Rent praktisk for vannstanden så blir det jo litt sent med en etterprøving gjennom årsmeldingen.

 Ad pkt.4 og 5

Enkle forhold kan alltid gjøres vanskelige. Det er vel slik at hovedprisippet er at man skal tilstrebe å la det strømme x m3 ved den godkjentet målestasjonen ved Kongsberg/Skollenborg, deretter skal vannmagasinenene fylles. Vårt poeng er; hvordan kan dette sanntidsprøves?

 Ved imøtekommenhet fra deg har vårt styremedlem Knut Kolstad fått utlevert en graf over fyllingsgraden i Tunhovdfjorden fra 1971-2000  som en snittbergening – og videre fra 2001-2007 som årskurver. Etter det vi som lekmenn kann observere, så ligger fylligsgraden i snitt for perioden 1971-2000 vesentlig høyere enn etterfølgende år. Hva kan grunnen til dette være? For å kunne se nærmere på dette , kan vi anbefale at det utarbeides en tilsvarende snitt gjennomsnittsgraf for tidsrommet 2001-2009.

 Når det gjelder etterlevelse av manøvreringsreglementet,så er det etter vårt syn tre hoveparametre:

  • Gjennomstrømning ved Skollenborg (Kongsberg, hvis den er godgjent). Alt i forhold til de ulike tider som er satt i manøvreringsreglementet.
  • Fyllingsgraden i Tunhovdfjorden etter samme kriterier og perioder.
  • M3 produksjon ved Nore, igjen i samme tidsperioder.

 Vi ville sette stor pris på å få data hvor disse tre parametrene kan sammenlignes. Vi vil forslå 2006 og 2009 — i tillegg til gjennomsnittsgrafen for magasinfylling for tidsrommet 2001-2009.

 Med vennlig hilsen

 Tunhovdjordens venner

Finn Erik Vinje

formann

Leave a Reply