Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Referat årsmøte 13. august 2011

Referat årsmøte 13. august 2011

Sted:               Fjellvang i Øygardsgrend

Tidspunkt:      kl 1800

Tilstede:         15 medlemmer          

1 Beretning

Formannen refererte til sentrale saker det har vært arbeidet med. Det ble påpekt at hovedhensikten med foreningen er å arbeide for forsvarlig og hensynsfull regulering av vannstanden i Tunhovdfjorden. Vannstanden på ønskelig nivå er en sentral del av et livskraftig nærmiljø for hytteeiere og fastboende.

En viktig intensjon er å være med å påvirke balansen mellom interessene til laksefisket i nedre del Numedalslågen, produksjonen av elektrisitet og de miljømessige hensyn ved ønskelig vannstand i Tunhovdfjorden. 

Det kan nå sendes sms til sentralen i Dalen 91561644 med Vannstand for å få vite den nøyaktige vannstanden i fjorden på det aktuelle tidspunktet.

Foreningen er blitt invitert med i ulike politiske fora som har med vannstanden i Tunhovdfjorden.  

2 Regnskap/Budsjett

Kassereren gikk grundig i gjennom regnskapet og dette ble enstemmig godkjent. Foreningen har ca 140 medlemmer som har betalt kontingent.

3 Valg

Styremedlem Jon Stordalen, kasserer Ole Jørgen Hallingstad og sekretær Halvor Bjørnsrud var på valg. Kasserer og sekretær stilte til gjenvalg og ble enstemmig valgt på ny. I tillegg ble Hilde Loftsgård valgt inn som styremedlem.

Som revisorer ble gjenvalgt Lidvard Hytta og Levor Solbakken

4 Foredrag om utsiktene for og framgangsmåten ved en eventuell revisjon av konsesjonsbestemmelser og manøvreringsreglement v/ordfører i Hol, Erik Kaupang

Foredraget handlet om å skape gode sammenhenger mellom de lokale samfunn som  har vannressursene i sine kommuner og storsamfunnets krav og handlinger for å ivareta helheten i kraftproduksjonen.

Det ble vist til at både Hol og Nore og Uvdal har inntekter fra kraftproduksjonen på omtrent 1/3 av det kommunale budsjett. Kraftproduksjonen er dermed en viktig inntekt for disse to kommunene.

I forhold til miljømessige hensyn ble det vist til at “det er pengene som rår”. “Den økonomiske faktor går klart foran de miljømessige”. Ordføreren var her klar i sin tale. På spørsmål fra medlemmene sa han imidlertid at de miljømessige hensyn var viktige, men klart underordnet god økonomisk inntjening.

Det ble stilt noen kritiske spørsmål til denne holdningen. Spørsmålene handlet om det både lokalt og nasjonalt er mulig å se annerledes på balansen mellom god inntjening og ta var på miljømessige hensyn som god vannstand.

Det ble blant annet vist til foredraget stortingsrepresentant for arbeiderpartiet Terje Lien Aasland holdt på foreningens årsmøte i 2008. Den gang var det et klart tydeligere fokus på at en i framtida måtte ivareta de miljømessige forhold og bevare naturen. Revisjon av konsesjonsvilkår og nye utbygginger måtte ha dette  perspektivet inkludert. Praktrisk sett burde dette medføre en minstevannstand i større deler av året.

Lier 15. august 2011

Halvor Bjørnsrud

Leave a Reply